پایه چهارم ابتدایی سخت کوشان
نمونه سوالات درس مختلف پایه چهارم،مطالب علمی ، آموزشی و... 
قالب وبلاگ
 

نمونه سوالات علمی دروس پایه چهارم ابتدایی

سئوالات مسابقه علمی پایه چهارم

قرآن

 

 1 -چند حرف ناخوانا در کلمه ((اذا السماء انفطرت)) وجود دارد؟

الف-سه حرف        ب-پنج حرف           ج-چهار حرف                د- ندارد

_________________________________________________________________

2-معنای صحیح آیه ((والله بصیر بما تعملون))کدام است

الف-خداوند هر کاری که میداند شما هم میدانید                  ب-خداند میداند شما هم میدانید

ج-همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و متفرق نشوید            د-خدا هر کاری را که میکنید مینیند

-------------------------------------------------------

3-معنای درست کلمه های ((عین،ارض،لهم،اعوذ)) کدام است ؟

الف -چشمه ،عرض، برای آنها ،سپیده دم                                      ب- مثل ،زمین، برای اینکه، بگو

ج-کار خوب، آسمان، کسانیکه، پناه میبرم                          د- چشمه، زمین، برای آنها، پناه میبرم

-------------------------------------------------------

4-در حالت وقف ((ـة و ة )) به چه چیز تبدیل میشوند؟

الف- خودش را به همان وضع میخوانیم                                ب-هیچ تغییری نمیکند

ج-به ((ـه و ه  تبدیل میشود))                                   د- جز حروف ناخوانا است و خوانده نمییشود

-------------------------------------------------------

5-کدام حروف اگر علامت نداشته باشند خوانده نمیشوند؟

الف-(و)          ب-(الف)                        ج- (ل-ی)                د-همه موارد

-------------------------------------------------------

6- اگر بین دو کلمه حروف ناخونا قرار بگیرد چگونه خوانده میشود؟

الف-حرکت قبل از آن به حرف بعد از آن وصل میشود   ب-ساکن خوانده میشود

ج-حرکت آن به الف تبدیل میشود                             د-همه موارد

------------------------------------------------------

7-کدام مورد از آداب قرآن خواندن میباشد؟

الف-پیش از قرآن وضو بگیریم                             ب- قرآن را زیبا بخوانیم

ج-در حین خواندن حرف نزنیم                              د-همه موارد صحیح است

8-آیه ((واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا))چه چیزی را برای ما بیان میکند؟

الف-نیکی به پدر و مادر    ب- وحدت       ج- انفاق     د-احسان و نیکوکاری

9- در کلمه ((تزکی)) حرف (ی) چگونه خوانده میشود؟

الف-به صورت ساکن میخوانیم   ب-خوانده نمیشود  ج- به کلمه بعد وصل میشود      د-هیچکدام

10- منظور از جمله ((خداوند صاحب عرش است ))چیست؟

الف-خدایی که به همه جهان تسلط دارد              ب-خداوند در عرش قرار دارد

ج-فرشته ها را خدا در عرش قرار داد ه است                           د-همه موارد

فارسی

 

 11- در جمله ((ای توانایی که به ما توانایی داده ای )) منادا کدام کلمه است؟

الف-ما            ب-داده ای                  ج-ای توانایی                      د-توانا

12- معنای درست کلمات ((فعال،شیوه،ایثار ))کدام  مورد میباشد ؟

الف-کار، روش، سرگذشت                        ب-  پرکار، روش، گذشت          

ج-  کوشش، روش، گذشت                          د-  فعالیت ،شیون،گذشت

-13- کدام مورد جمع کلمات ((طفل- ولی - جمع))میباشد ؟

الف-(طفیل ،اما ،جامع)  ب- (طفیل،اولیا،مجموع)  ج-(اطفال،اولیا، جامع)    د- ( اطفال، اولیا،مجموع)

-14- جمله((نظامی شاعر یزرگ ایرانی است)) چه نوع جمله ای است؟

الف-پرسشی    ب- خبری               ج- امری               د-الف و ج درست است

-15- کلمات ((تشویق- صلوات- مقدمه- مشعل)) را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید.

الف-مقدمه،مشعل،صلوات،تشویق                     ب-  تشویق،صلوات،مقدمه،مشعل

ج- تشویق ،صلوات، مشعل،مقدمه                   د- صلوات،تشویق،مقدمه،مشعل

16- شعر رنج وگنج از کدام شاعر است؟

الف -سعدی        ب-  شهریار       ج- قیصر امین پور          د- محمد تقی بهار

-17- کدام توضیح در مورد کلمات ((ایستگاه- سحرگاه- فرودگاه)صحیح میباشد؟

الف-محل ایستادن،محل سحر،محل فرود آمدن         ب- محل ایستادن،محل سحر،هنگام فرود آمدن

ج-وقت ایستادن،جای سحر،وقت فرود آمدن          د-محل ایستادن،وقت سحر، محل فرود آمدن

-18- پنج حلقه المپیک نشانه چیست؟

الف-پنج رشته فعال ورزشی  ب-  پنج کشور قدرتمند ورزشی  ج- پنج قاره جهان  د-پنج تیم ورزشی

-19- ((دم به تله ندادن)) کنایه از چیست؟

الف-در تله افتادن  ب-زیر بار نرفتن  ج- کنایه از انسانهای زرنگ  است    د- قسمت ب و ج درست است

20- به کلمه های هم معنی .................گفته میشود

الف-مترادف        ب- هم خانواده            ج- مخالف                 د- جمله

جغرافیا

 

    21-برای استفاده از نقشه باید به .......................... توجه کرد.

الف-کتاب جغرافیا      ب- کره زمین       ج- راهنمای نقشه      د-هیچکدام

22-کدام یک از جهات زیر اصلی نیست؟

الف-جنوب        ب-جنوب شرقی         ج- مشرق                       د- شمال

23-به پستی ها و بلندیهای زمین ...................میگویند.

الف-رشته کوه      ب- قله                    ج- دشت                      د- ناهمواری

-24- رشته کوه زاگرس در ................ایران قرار دارد.

الف-شمال      ب- شمال غربی         ج- شمال شرقی                 د- مغرب

-25- بلندترین قله ایران ........................نام دارد.

الف- سبلان  ب- الوند                     ج- دماوند                             د- زردکوه

-26- به شن، ماسه ، گل ولایی که رودها به همرا ه میبرند.................میگویند.

الف-آبرفت         ب-  جلگه                    ج- جویبار                   د-هیچکدام

27- وقتی که هوا روبه گرمی میگذارد دامپروران گله ها ی خود را به جاهای..............و......... می برند.

الف-سردسیر –ییلاق   ب-سردسیر –قشلاق      ج- گرمسیر-ییلاق                  د-گرمسیر –قشلاق

28-  در نقشه جهت شمال در سمت ..........قرار دارد.

الف-پایین               ب-راست            ج- چپ              د- بالا

-29- کوچکترین ناحیه آب و هوایی ایران.............نام دارد.

الف- خزری  ب- ناحیه گرم و خشک    ج-  کوهستانی           د- هیچکدام

30- کدام جلگه در کناردر یای خزر قرار دارد؟

 الف- گرگان    ب- خوزستان    ج-گیلان                د- الف و ج درست است

تاریخ و مدنی

 

   ۳۱-............اولین و...................دومین حیوانی بودند که اهلی شدند.

الف-گاو-گوسفند              ب-گوسفند –بز               ج- سگ –گوسفند                 د-اسب- گاو

-32- چه چیز سبب به وجود آمدن روستاها گردید ؟

الف-جریانداشتن رودها در دامنه کوهها   ب-حفاطت از زمینها کشاورزی            

ج- بدست آوردن غذا                                      د-گرسنه ماندن انسانها

33- مجسمه شیر سنگی واقع در همدان مربوط به کدام دوره میباشد ؟

الف-پارت              ب-پارس                    ج- هخامنش             د- ماد

34- چه کسی اولین قانون برای اداره شهرها را در سنگ نوشته ای درمیادین شهرها قرار  داد ؟

الف-فرعون      ب- حمورابی            ج-حضرت محمد              د-  کوروش

35- قبر فرعونها درکجا قرار دارد ؟   الف-مکه    ب-مدینه        ج- کربلا      د-اهرام مصر

-36- چه کسی حکومت ماد را شکست داد ؟

الف-هخامنش    ب- کوروش              ج- فرعون                     د-هیچکدام

-37- دومین خانواده ای که ما در آن زندگی میکنیم چه نام دارد ؟

الف-مسجد                       ب-پارک                    ج-خانه                    د-هیچکدام

-38- جایی که پیشنماز موقع نماز خواندن می ایستد چه نام دارد ؟

الف- مسجد          ب- منبر               ج- محراب              د- الف و ب درست است

39- چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه اسلامی است؟

الف-زیرا در آن خدا پرستی وجود دارد                                         ب-زیرا در آن نظم وجود دارد

ج-زیرا در آن آموزش وجود دارد                                                      د-همه موارد صحیح است

-40 - روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

الف- شرکت در نماز جمعه    ب-  استراحت و تفریح    ج- خوابیدن        د- الف و ب درست است

 

علوم

 

 41- سم پاشی در کدام یک از زمانهای زیر مفید است ؟

الف- مرحله تخم گذاری    ب-  مرحله نوزادی        ج-  مرحله پیله              د-مرحله حشره بالغ

42- تفاوت اندازه بدن فیل و موش در چیست ؟

الف- بزرگی سلولها         ب-  تعداد سلولها        ج-  نوع سلولها                    د- مواد داخل سلولها

-43- کدام یک از حالتهای زیر محلول میباشد؟

الف-مخلوط آب و شکر  ب- مخلوط آ ب و روغن        ج- مخلوط آب و نشاسته         د-هیچکدام

-44- سلولها به چه وسیله ای رشد و تولید مثل میکنند؟

الف-تخمگذاری            ب- بچه زایی                  ج-  تقسیم سلول                    د-همه موارد

-45- در سر پیچ جاده ها از چه نوع آیینه استفاده میکنند ؟

الف-تخت                     ب-  بر آمده                     ج- فرورفته                د-همه موارد

-46- ستاره در یایی مربوط به کدام گروه از جانوران است؟

الف- نرم تنان           ب- خار تنان          ج-  کیسه تنان               د- اسفنجها

-47- کدام کرم از راه سبزیها و میوه های خوب شسته نشده وارد بدن انسان می شود ؟

الف- کرم کدو              ب- کرم آسکاریس                ب-کرمک                  د- کرم خاکی

-48- پرورش دادن کدام یک از جانوران زیر برای از بین بردن آفتها مفید است ؟

الف- ملخ                   ب- گوسفند                  ج-  پروانه                     د- عنکبوت

49- هوا ی اطراف ما کدام حالت مواد را دارد ؟  الف- مایع     ب- گاز      ج-جامد       د- محلول

.50- فراوانترین گروه بند پایان کدام ها هستند؟

الف- خرچنگها                  ب-  عنکبوتها            ج-  هزارپاها       د- حشرات

 

ریاضی

 

  51-در عدد  69453024 رقم 3 در چه مرتبه ای قرار دارد ؟

الف- یکان صدگان     ب- دهگان صدگان          ج-  صدگان صدگان                د- یکان میلیونها

----------------------------------------------------------------------

52- نیمساز ...............است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند.

الف- پاره خطی                  ب-  خط خمیده ای                 ج-  نیم خطی                    د- ضلعی

53- اگر طول ضلعهای زاویه را بیشتر کنیم اندازه زاویه آن چه تغییری میکند؟

الف- باز میشود    ب- کوچکتر میشود                   ج- تغییر نمیکند                  د-بزرگتر میشود

-54- برای کدام یک از خطهای زیر عمود منصف میتوان رسم کرد؟

الف-.                          ب-                                             ج-                                                  د-  هیچکدام                                                   

 55-کدام جواب برای تقسیم 7 :46536  صحیح می باشد ؟

الف-6684             ب- 7684               ج- 7648                  د-6648

56-کدام جواب برای تساوی….. =(78*209)+(236*54) صحیح میباشد؟

الف-12744          ب-16302                ج- 29046              د- 27604

-57-یک اتومبیل در 5 ساعت 845 کیلومتر طی کرده است در یک ساعت چقدر راه رفته است؟

الف- 169             ب-196                    ج-109                  د- 106

-58-ائلشن 29 کیلوگرم وزن دارد اگر پدرش از 4 برابر وزن او 8 کیلوگرم کمتر باشد پدر ائلشن چند کیلو گرم وزن دارد ؟   الف- 232      ب- 108            ج-  116                        د-  32

-۵۹- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه میگویند؟

الف- ذوزنقه             ب-  مربع                    ج-  لوزی                   د- مستطیل

=======================================================================

 

 

 


موضوعات مرتبط: آزمونهای علمی
[ دوشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۹ ] [ ۱۹:۶ بعد از ظهر ] [ سیدجوادتزرقی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ